Novost

Sazivanje XIX Skupštine UNIONINVESTPLASTIKA d.d Sarajevo

27.07.2016· Unioninvestplastika novosti

Na osnovu Odluke Nadzornog odbora o sazivanju Skupštine UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo br. 217/16 od 25.05.2016.godine, u skladu sa odredbama člana 229. tačka 2. i člana 230. tačka 1. Zakona o privrednim društvima (Službene novine F BiH br.23/99, 45/00, 2/02, 6/02, 29/03, 68/05, 91/07, 84/08, 88/08, 7/09, 63/10, 75/13 i 81/15) te člana 89. Statuta Društva, Nadzorni odbor UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo objavljuje:

O B A V I J E S T

o sazivanju XIX Skupštine UNIONINVESTPLASTIKA d.d Sarajevo

I

Devetnaesta Skupština dioničara UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo će se održati u srijedu, 22.06.2016. godine u prostorijama UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo, Semizovac bb, Vogošća sa početkom u 13,00 sati.

II

Skupština Društva može odlučivati ukoliko je na njoj zastupljeno više od 30% ukupnog broja dionica s pravom glasa. Ako kvorum za odlučivanje nije postignut, održavanje Skupštine se odgađa.

III

Radna tijela Skupštine:

 1. Radom Skupštine će do izbora predsjednika Skupštine predsjedavati nazočni dioničar ili punomoćnik dioničara s najvećim brojem dionica sa pravom glasa, a Skupština će većinom glasova, između nazočnih dioničara ili punomoćnika dioničara izabrati predsjednika i ovjerivače zapisnika.
 2. Utvrđivanje kvoruma i rezultate glasanja vršit će odbor za glasanje koji čine: predsjednik Alma Mulaosmanović, i članovi: Gljiva Fahrudin i Muhamed Mirvić
 3. Zapisnik će voditi Đana Dizdarević

VI

Za Skupštinu se predlaže slijedeći:

DNEVNI RED

 1. Izbor predsjedavajućeg Skupštine i izbor dva ovjerivača zapisnika
 2. Usvajanje godišnjeg Izvještaja Uprave UNIONINVESTPLASTIKA d.d. Sarajevo o poslovanju za 2015.godinu koji uključuje:

- Izvještaj o finansijskom poslovanju sa bilansom stanja i bilansom uspjeha za 2015.godinu, Izvještaj odbora za reviziju, Izvještaj vanjskog revizora, Izvještaj Nadzornog odbora

 1. Donošenje odluke o načinu pokrića gubitka ostvarenog u 2015. godini
 2. Donošenje odluke o razrješenju članova Odbora za reviziju zbog proteka mandata na koji su imenovani
 3. Donošenje odluke o izboru članova Odbora za reviziju
 4. Donošenje odluke o osnovnim elementima za zaključivanje ugovora sa članovima Odbora za reviziju
 5. Donošenje odluke o izboru vanjskog revizora za 2016. godinu
 6. Usvajanje prečišćenog teksta Statuta Društva, usklađenog sa novim Zakonom o privrednim društvima (Sl. Novine FBiH 81/15)

Dioničari ili grupa dioničara sa najmanje 5% ukupnog broja dionica s pravom glasa imaju pravo pismeno predložiti izmjenu dnevnog reda i prijedloga kandidata i odluka Skupštine najkasnije osam dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Skupštini dioničara mogu prisustvovati dioničari ili njihovi punomoćnici, koji se prijave odboru za glasanje najkasnije 3 dana prije dana određenog za sazivanje Skupštine

a) Pravo odlučivanja na Skupštini ima dioničar koji se na listi dioničara Društva kod Registra vrijednosnih papira u F BiH nalazio 30 dana prije datuma održavanja skupštine ili posljednjeg radnog dana koji prethodi tom roku, ako on pada u neradni dan.

b) Pravo učešća u radu i odlučivanju skupštine dioničar može ostvariti osobno ili putem punomoćnika, koji je dužan postupati u skladu sa uputama dioničara, a ako upute nije dobio, u skladu sa razumnom prosudbom najboljeg interesa dioničara-vlastodavca.

c) Osim svake poslovno sposobne fizičke osobe, punomoćnik može biti pravna osoba registrirana za poslove posredovanja u prometu vrijednosnih papira i udruženje sa svojstvom pravne osobe osnovano i registrirano radi udruživanja i zastupanja dioničara, u kojim slučajevima ovlaštenja iz punomoći vrše zakonski ili punomoćeni zastupnik tog udruženja.

d) Punomoć se daje u obliku pisane izjave, potpisane od strane dioničara-vlastodavca i punomoćnika i dostavlja se Društvu lično, putem pošte, faksa, ili e-maila, najkasnije u roku za podnošenje prijave za učešće u radu skupštine

e) Punomoć prestaje ako se dioničar-vlastodavac registrira za učešće i prisustvuje skupštini sa izričito iskazanom namjerom da osobno glasa, zatim izdavanjem punomoći drugoj osobi ili opozivom punomoći u obliku pisane izjave potpisane od strane dioničara-vlastodavca, sa učinkom danom dostavljanja Društvu, te danom upisa kod Registra prenosa dionica od strane dioničara-vlastodavca.

Registracija za učešće i način glasanja na skupštini:

a) Dioničar, odnosno punomoćnik, dužan je podnijeti odboru za glasanje pismenu prijavu za učešće na skupštini, zajedno sa kopijom isprave za osobnu identifikaciju, najkasnije tri dana prije održavanja skupštine, neposredno ili preporučenom poštom na adresu UNIONINVESTPLASTIKA d.d Sarajevo, Semizovac bb, Semizovac,– za skupštinu društva.

b) Podnosiocu prijave ovlaštena osoba u ime Odbora za glasanje izdaje potvrdu o registraciji za učešće na skupštini

c) Dioničar, odnosno punomoćnik, dužan je predati potvrdu o registraciji, uz predočenje isprave za osobnu identifikaciju, Odboru za glasanje u prostoriji određenoj za održavanje skupštine, najkasnije 30 minuta prije vremena određenog za početak skupštine

d) Glasanje na skupštini vrši se putem glasačkih listića, koji sadrže ime i prezime ili firmu dioničara i broj glasova kojim raspolaže

e) Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora „za“ ili „protiv“ prijedloga odluke ili imena kandidata pri izboru organa Društva.

Uvid u isprave materijale i prijedloge odluka o pitanjima uvrštenim u dnevni red Skupštine može se izvršiti u prostorijama službe pravnih poslova UNIONINVESTPLASTIKA d.d., Semizovac bb Semizovac.

Za bliže informacije dioničari se mogu obratiti na telefon 033/ 47 51 54 ili putem faksa 033/ 47 52 51

Nadzorni o dbor “Unioninvestplastika”d.d. Sarajevo

Sistem kontrole kvaliteta

Unioninvestplasika je implementirala certifikat za upravljanje kvalitetom ISO 9001:2008 i certifikat za okolinsko upravljanje ISO 14001:2004

Osnovni princip naše Politike kvaliteta i okolinske politike je postizanje najvišeg nivoa zadovoljstva naših kupaca, partnera, zaposlenika i opštine.

Važno mjesto zauzima kontrola kvalitete naših proizvoda, za što je odgovoran tim koji prati kvalitet ambalaže kao i sve novitete. Internu kontolu kvaliteta vršimo u sopstvenoj laboratoriji gdje raspolažemo savremenom opremom kao što je Zwick instrument za ispitivanje mehaničkih osobina proizvoda, ispitivanje jačine vara na Brugger instrumentu, ispitivanje laminiranog sloja u sušnici Memmert.

Jedanput godišnje vrši se ispitivanje zdravstvene ispravnosti ambalaže od strane akreditovanih laboratorija koje su usklađene sa EU direktivom 10/2011.